HOU JOU TOEGEWYDE STATUS BY NHSA SO IN STAND

As jy Toegewyde Jagter- of Toegewyde Sportskut- of Toegewyde Jagter en Sportskutstatus by NHSA het, moet jy sorg dat jy jaarliks voor 30 November, die hieropvolgende twee maklike by wet-voorgeskrewe stappe voltooi om jou toegewyde status instand te hou tot 30 November die daaropvolgende jaar.

STAP EEN:   Verseker dat jou lidmaatkap by NHSA op 30 November van die betrokke rapporteringsjaar opbetaald is

STAP TWEE:  Rapporteer enige DRIE bevestigde aktiwiteite soos in paragraaf 3 hieronder aangedui word, op die Activitiy Reports blad van jou Persoonlike Natshoot Profielblad voor 30 November jaarliks as minimum aantal aktiwiteite om jou toegewyde status instand te hou.

Sien hoe maklik dit is om aan die vereistes te voldoen

------------------------------------

1.   Basis-Beginsels

1.1     Toegewyde aktiwiteite wat vir die behoud van toegewyde status aangeteken kan word, word verstaan as om; (a) streng wettig wees, (b) duidelik vuurwapenverwant wees, en (c) duidelik jagverwant, of duidelik sportskietverwant te wees.

1.2     'n Jag wat een dag duur, tel as een aktiwiteit (ongeag of wild gejag is of nie; dis die meemaak van die jag wat as aktiwiteit gereken word en nie die jag van diere nie);

1.3    'n Jag wat oor meervuldige dae plaasgevind het, word in twee-dag-eenhede as gelyk aan een aktiwiteit bereken (datum van huis vertrek en datum na huis vertrek word ingesluit by tydsberekening);

1.4     Meervoude van teikens wat op een dag geskiet word (al is dit met verskillende vuurwapens en kalibers) word gereken as een aktiwiteit, omdat dit nie die aantal teikens is wat die aktiwiteit vergestalt nie, maar die feit dat die lid op daardie dag op die skietbaan was wat die aktiwiteit verteenwoordig (onthou Posskiettellings tel ook vir behoud van toegewyde status - skryf asb net die tellings onder "Scores" op jou Natshoot Profielblad in - dit sal dan as goedgekeurde aktiwiteit deurtrek as dit onder scores goedgekeur word).

1.5     'n Aktiwiteit van teikenskiet vir oefening, word onder "Activities" op 'n lid se Natshoot Profielblad aangeteken - "Sport shooting related activity - target practice".  NHSA posskietteikens mag nie vir teikenskietoefening gebruik word nie (gebruik enige ander teiken as 'n NHSA posskietteiken hiervoor) - sien verskil tussen NHSA Posskietteikens en NHSA Oefenteikens Hier

1.6   Eenheidstandaarde vir bekwaamheidsopleiding word nie geag as jag- en/of sportskietverwante opleidingskursusse nie, aangesien hierdie eenheidstandaarde verband hou met die bekoming van bevoegdhed om vuurwapens te mag besit.

1.7   Boogjag kan ongelukkig nie as jagverwante aktiwiteit erken word en ook nie boogskiet as sportskietverwante aktiwiteit nie (sien 1.1 hierbo). 

1.8   Lede mag die jaarverslae wat hulle by ander geakkrediteerde verenigings indien, as bewyse gebruik vir aktwiteite wat hulle op hulle NHSA aktiwiteite blad aanteken, maar dis onderhewing aan hierdie voorwaardes

1.9   Ons lede ontvang lewenslidmaatskap op 75 jarige ouderdom en toegewyde lede hoef daarna net twee aktiwiteite per jaar aan te teken om toegewyde status te behou.

1.10    By NHSA hoef toegewyde lede nie in die jaar wat hulle toegewyde status by NHSA bekom, aktiwiteite aan te teken ter behoud van toegewyde status nie, en is hulle status outomaties instand gehou vir daardie jaar, en bevestig tot op 30 November van die daaropvolgende jaar.  Die aanbeveling is egter dat alle aktiwitiete konstant aangeteken moet word want dit is tot die lid se eie voordeel.

1.11    Toegewyde Jagters wat ook Professionele Jagters is:  Regulasie 4(1)(e)(ii) verbied geakkrediteerde jagtersverenigings om toegewyde jagterstatus aan sy lid toe te ken as die vereniging daarvan bewus is dat die betrokke lid, as professionele jagter, werk doen met vuurwapens wat onder Artikel 16 gelisensieer is op grond van sy toegewyde status by die betrokke vereniging.  Sodanige toegewyde jagter mag dus nie PH-werk aanbied as aktiwiteite ter behoud van toegewyde status nie - slegs sy eie persoonlike jagverwante aktiwiteite mag aangeteken word (verwys 1.1 bo).

1.12     Lees asb die wettelike verantwoordelikhede verbonde aan besit en behoud van toegewyde status  

NHSA aanvaar dat toegewyde lede verstaan dat elke aktiwiteitsinskrywing wat 'n lid maak, so goed is as 'n Geswore Verklaring, weens die wettelike implikasies by die uitreik en behoud van toegewyde status. 

---------------------------------- 

2.   Toegewyde Aktiwiteite

2.1   By NHSA aanvaar ons ALLE Jag-, Sportskiet-, of Vuurwapenverwante aktiwiteite waaraan ons lede enige plek in die wêreld aan deelneem om teen behoud van toegewyde status te tel.  Al wat ons vra is dat jy jou duidelik gedateerde en bevestigde aktiwitiete onder spesifiek aangeduide hofies sal aanteken sodat ons jaarliks statisties 'n profiel van ons lede se vuurwapenverwante aktiwitiete kan byhou.

2.2   Indien jy nie weet hoe om aktiwiteite aan te teken nie, of jy het vergeet,  lees asb HIER hoe om aktiwiteite aan te teken asb.

2.3  Alle aktiwiteitsinskrywings MOET asb voorsien wees van bevestigingsdokumentasie waarop die datum waarop die aktiwiteit plaasgevind het duidelik aangebring is; hetsy dit op die aktiwiteitsbevestigingsdokument(e) aangeteken is, of op 'n kwitansie, of op 'n brief van 'n persoon wat die aktiwiteit meegemaak het en verklaar dat die betrokke aktiwiteit wel op die spesiifieke dag plaasgevind het, of naam, datum en plek op 'n oefenteiken geskryf, of bewys van dae wat aangedui word as tyd waaroor 'n jagtog plaasgevind het. 

2.4  BELANGRIK:  Lees asb hier hoekom dit baie beter is om al jou aktiwiteite aan te teken en nie net die minimum van drie per jaar om jou status te behou nie - LEES HIER

---------------------------------- 

3.   Aanteken van Aktiwiteite

Klik op die skakels hieronder om kennis te neem van die aantal aktiwiteite wat jy moontlik kan aanteken en sien hoe maklik die werklik is om jou toegewyde status instand te hou:

3.1   Aanteken van Jagaktiwiteite (behoud van toegewyde jagterstatus)

3.2   Aanteken van Sportskiet-aktiwiteite (behoud van toegewyde sportskutstatus)

3.3   Aanteken van 'n Geen Aktiwiteite Verslag

----------------------------------    

4.   MOET WEET Inligting

4.1   Wat gebeur as ek nalaat om aan vereistes vir behoud van toegewyde status te voldoen ?  lees HIER

4.2   Hoe kan ek my toegewyde status herstel as ek nie aan vereistes voldoen het nie ?  lees HIER

4.3   Hoe weet ek wanneer ek aan alle vereistes vir behoud van my status vir hierdie jaar voldoen ?   lees HIER

4.4   Hoekom is dit beter om al my aktiwiteite aan te teken, eerder as om slegs die minimum aktiwiteite aan te teken ?  lees HIER

----------------------------------   

5.   NHSA aanvaar Onvoorwaardelik die Woord van sy Lede

5.1   Dit is die amptelike onvoorwaardelike standpunt van NHSA.  Aangesien akkreditasie egter beteken dat NHSA in effek 'n verlengstuk is van SAPD se wettelike funksie om vuurwapenbesit in die land te reguleer, het SAPD aangedui dat hulle sou verkies as addisionele bewysdokumente by elektroniese aktiwiteitsinskrywings aangeheg word om sodoende die rapporterende lid se deelname aan die spesifieke aktiwteit bewysbaar te kan verifieer. 

5.2   NHSA se prosedures is elektronies van aard en ons lede neem gewoonlik individueel of in baie klein groepies aan aktiwitiete deel.  Ons het ook nie takke soos ander verenigings waar lede onderling mekaar se aktiwiteite kan verifieer tydens gesamentlike byeenkomste nie.  Derhalwe moet elke aktiwiteitsaantekening van NHSA se toegewyde lede spesifiek, gepaard gaan met aanheg van dokumente wat deelname van die lid aan die betroke aktwiteit bevestig.

5.3   Dokumente wat aangeheg word moet asb in PDF-formaat geskandeer word.  Indien foto's gebruik word, moet daar asb 'n datum op die foto self wees, of 'n datum duidelik sigbaar in die die foto wees (bv. 'n selfoonfoto met die datum van die aktiwitieit op die foto self of op 'n kaartjie wat in die foto sigbaar is - 'n foto van 'n jagter by 'n rooibok beteken nie veel as bewys van 'n jag wat plaasgeind het op 'n betrokke dag nie, omdat die foto enige plek enige tyd geneem kon gewees het - netso bewys 'n foto van 'n geweer op die dak van 'n bakkie of op 'n skietbank by die skietbaan nie dat die aktiwiteite bewysbaar op 'n betrokke dag plaasgevind het nie).

----------------------------------   

Ons kan werklik nie die hierbo by wet-voorgeskrewe proses meer vereenvoudig en gemakliker maak vir ons lede om aan te voldoen, sonder om te begin om die wet te omseil nie.

Aangesien die voorgemelde belangrik is vir sy lede om aan te voldoen sodat NHSA sy akkreditasies kan behou, en so sy lede se wettige vuurwapenbesit kan beskrem, vra ons lede om asseblief nougeset verifieerbare dokumentasie by aktiwiteitsinskrywings aan te heg (kyk die voorbeelde by elk van die inskrywingshofies hierbo).  Moet asseblief nie gefrustreerd wees indien inskrywings afgekeur word nadat u reeds een maal versoek is om asb verifieerbare dokumentasie by inskrywings aan te heg nie.  Ons kan nie een lid se toegewyde status ten koste van NHSA se akkreditasie probeer beskerm, en soedoende meer as 32,000 ander lede se wettige vuurwapenbesit op spel plaas nie.

Dit is ons oorweegde mening dat indien hierdie proses vir u te moeilik is om aan te voldoen, u dit waarskynlik ernstig moet begin oorweeg om die aantal vuurwapens waaroor u beskik minder te maak sodat u nie meer as vier besit (of 'n semi-outo geweer of haelgeweer) wat u dwing om aan die wettelike vereistes as toegewyde persoon te voldoen nie.

----------------------------------   

6.   Evaluering van Inskrywings

6.1   Evaluering van Aangetekende Aktiwiteite en Terugvoer aan Lede