HOU JOU TOEGEWYDE STATUS BY NHSA SO IN STAND

-------------------

Deur jou status vir 'n betrokke jaar instand te hou, verseker jy behoud van jou toegewyde status ook tot op 30 November die volgende jaar.

Slegs Twee Stappe om Jaarliks die Behoud van jou Toegewyde Status te Verseker

STAP EEN:  Verseker dat jou lidmaatkap by NHSA op 30 November van die betrokke rapporteringsjaar opbetaald is

STAP TWEE:  Rapporteer enige DRIE van die aktiwiteite wat in paragraaf 4 hieronder aangedui word, in enige kombinasie, op die Activitiy Reports blad van jou Persoonlike Natshoot Profielblad voor 30 November jaarliks as minimum aantal aktiwiteite om jou toegewyde status instand te hou

Toegewyde Jagters: minimum van drie aktiwiteite jaarliks gerapporteer, waarvan elke inskrywing voorsien moet wees van 'n bevestigingsdokument wat verifieerbaar aandui dat die lid aan die betrokke aktiwiteit deelgeneem het op daardie dag en plek (sien 4.1 en 4.3 hier onder)

   Toegewyde Sporstskuts: minimum van drie aktiwiteite jaarliks gerapporteer, waarvan elke inskrywing voorsien moet wees van 'n bevestigingsdokument wat verifieerbaar aandui dat die lid aan die betrokke aktiwiteit deelgeneem het op daardie dag en plek (sien 4.2 en 4.3 hier onder)

Toegewyde Jagters & Sportskuts:  minimum van drie aktiwiteite jaarliks gerapporteer, waarvan elke inskrywing voorsien moet wees van 'n bevestigingsdokument wat verifieerbaar aandui dat die lid aan die betrokke aktiwiteit deelgeneem het op daardie dag en plek (sien 4.1, 4.2 en 4.3 hier onder)

-------------------

1.   Basis-Beginsels

Wettelike Verantwoordelikhede Verbonde aan Behoud van Toegewyde Status by NHSA

NHSA aanvaarde aktiwiteite word verstaan as jag- en/of sportskietverwante aktiwiteit soos hier onder verduidelik:

Die gerapporteerde aktiwiteit moet:

- streng wettig wees;

- duidelik vuurwapen-verwant wees, soos verstaan as vuurwapens wat in Artikels 13, 15 en 16 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, beskryf word;

- duidelik jagverwant, or duidelik sportskietverwant.

Eenheidstandaarde vir bekwaamheidsopleiding word nie geag as jag- en/of sportskietverwante opleidingskursusse nie, aangesien hierdie eenheidstandaarde verband hou met die bekoming van bevoegdhed om vuurwapens te mag besit.

Boogjag kan ongelukkig nie as jagverwante aktiwiteit erken of goedgekeur word nie.  So ook nie boogskiet as sportskietverwante aktiwiteit nie.  Die gebruik van 'n boog is nie vuurwapenverwant soos in Artikels 13, 15 en 16 van die Vuurwapenwet bedoel word nie.

Lede mag die jaarverslae wat hulle by ander geakkrediteerde verenigings indien, as bewyse gebruik vir aktwiteite wat hulle op hulle NHSA aktiwiteite blad aanteken, maar dis onderhewing aan hierdie voorwaardes

Basis-Reëls

1.1   Meervoude van teikens wat op een dag geskiet word (al is dit met verskillende vuurwapens en kalibers) word gereken as een aktiwiteit, omdat dit nie die aantal teikens is wat die aktiwiteit vergestalt nie, maar die feit dat die lid op daardie dag op die skietbaan was wat die aktiwiteit verteenwoordig (onthou Posskiettellings tel ook vir behoud van toegewyde status - skryf asb net die tellings onder "Scores" op jou Natshoot Profielblad in - dit sal dan as goedgekeurde aktiwiteit deurtrek as dit onder scores goedgekeur word);

1.2   'n Jag wat oor een dag plaasgevind het, tel as een aktiwiteit;

1.3   'n Jag wat oor meervuldige dae plaasgevind het, word in twee-dag-eenhede as gelyk aan een aktiwiteit bereken (datum van huis vertrek en datum na huis vertrek ingesluit);

1.4  Wildplaaseienaars kan 'n afskrif van hulle plaas se titelakte en van hul ID na webinfo@natshoot.co.za stuur en aansoek doen vir erkenning van die plaas as jagplaas sodat hulle dan nie elke keer individuele bevestigingsdokumente moet aanheg by aktiwiteitsinskrywings van hulle jagte nie.

1.4.1 Wildplaasbestuurders / -werknemers wat op die wildplaas waar hulle werk, jag, volg dieselfde prosedure as in 4.1 gemeld.  Heg asb net ook 'n skrywe van die plaaseienaar aan wat u werker by hom bevestig.

1.4.2  Die UR sal elke individuele aansoek vir erkenning goedkeur en dan hoef die rapporterende lid slegs daardie goedkeuring by elke inskrywing van 'n jag op die eie jagplaas aan te heg as bevestigingsdokument.

1.5   Lede kan tot drie dokumente by elke aktiwiteitsinskrywing aanheg (die stelsel dien dus ook as rekordhouding vir die lid self);

1.6   Toegewyde lede is welkom om jaarverslae wat hulle by ander geakkrediteerde verenigings ingedien, as bevestigingsdokument(e) vir aktiwiteite aan te bied.  Alhoewel die aanbied van sodanige verslag op sigself nie as voldoende bewys van die aktiwiteit gereken kan word nie, tensy die aktiwiteit nie duidelik deur die ander vereniging as geverifieerd aangedui kan word nie.  Die redes vir hierdie voorskrifte kan hier HIER afgelees word;

1.7   Gebruik jou aktiwiteite verslag as meer as slegs voldoening aan die vereistes vir instandhouding van toegewyde status, omdat bewys van gebruik van vuurwapens baie belangrik is by aansoek vir nuwe lisensies of vir hernuwing van lisensies.  Lees HIER hoekom dit so is;  

1.8   Spesiale nota vir Toegewyde Jagters wat ook Professionele Jagters is:  Regulasie 4(1)(e)(ii) verbied geakkrediteerde jagtersverenigings om toegewyde jagterstatus aan sy lid toe te ken as die vereniging daarvan bewus is dat die betrokke lid, as professionele jagter, werk doen met vuurwapens wat onder Artikel 16 gelisensieer is op grond van sy toegewyde status by die betrokke vereniging.  Sodanige toegewyde jagter mag dus nie PH-werk aanbied as aktiwiteite ter behoud van toegewyde status nie - slegs sy eie persoonlike jagverwante aktiwiteite mag aangeteken word (verwys basiese beginsels bo).

1.9   Rapportering van toegewyde aktiwiteite in die jaar waarin 'n lid toegewyde status by NHSA bekom:  By NHSA hoef toegewyde lede nie in die jaar wat hulle toegewyde status by NHSA bekom, aktiwiteite aan te teken ter behoud van toegewyde status nie, en is hulle status outomaties instand gehou vir daardie jaar, en bevestig tot op 30 November van die daaropvolgende jaar.  Die aanbeveling is egter dat alle aktiwitiete konstant aangeteken moet word tot die lid se eie voordeel.

Ongeag die vereiste dat bewyslas by elke aktiwiteitsaantekening moet geskied, word dit aanvaar dat ons lede verstaan dat elke aktiwiteitsinskrywing so goed is as 'n geswore verklaring wat deur die lid gemaak word, weens die wettelike implikasies wat by die uitreik en behoud van toegewyde status betrokke is. 

 

------------------- 

2.   Aanteken van jou Toegewyde Aktiwiteite

2.1   By NHSA aanvaar ons ALLE Jag-, Sportskiet-, of Vuurwapenverwante aktiwiteite waaraan ons lede enige plek in die wêreld aan deelneem om teen behoud van toegewyde status te tel.  Al wat ons vra is dat jy jou duidelik gedateerde en bevestigde aktiwitiete onder spesifiek aangeduide hofies sal aanteken sodat ons jaarliks statisties 'n profiel van ons lede se vuurwapenverwante aktiwitiete kan byhou.

2.2   Teken aktiwiteite onder die opskrif, Activity Reports, op die linkerkantste inhoudsopgawe van jou Persoonlike Natshoot Profielblad aan, waar jy stap-vir-stap deur die proses geneem sal word om al jou aktiwiteite onder die korrekte hofie in te skryf, synde dit vir behoud van toegewyde status is, en of dit gewoon is om die inskrywings op jou Activities & Scores Report (see My NHSA Documents op jou Profielblad) by te hou om daardie verslag later by aansoek vir nuwe lisensies, of vir hernuwing van lisensies te gebruik.

2.3   Belangrike Nota: Alle aktiwiteitsinskrywings MOET asb voorsien wees van bevestigingsdokumentasie waaop die Datum van die Aktiwiteit duidelik aangebring is; hetsy dit op die aktiwiteits-bevestigingsdokument(e) aangeteken is, of op 'n kwitansie, of op 'n brief van 'n persoon wat die altwiteit meegemaak het en verklaar dat die betrokke aktiwitieit wel op die spesiifieke dag plaasgevind het, of naam en datum op 'n oefenteiken geskryf, of bewys van dae wat aangedui word as tyd waaroor 'n jagtog plaasgevind het. 

2.4   Lede sal versoek word om inskrywings oor in te dien in alle gevalle waar aktiwiteite aangeteken word sonder gedateerde aktiwiteits-bevestigingsdokument(e)

2.5   By versuim om die nodige herstel aan bewysdokumente aan te bring, sal die inskrwying as "Pending" bly wys op 'n lid se aktiwiteite blad, en sal dus nie kan tel vir afhandeling van aktiwiteite ter instandhouding van toegewyde status nie..

------------------- 

3.   Aanteken van Tellings vir Posskietoefeninge

3.1   Onthou dat tellings vir posskietteikens wat by die verskeie posskietoefeninge afgelaai kan word, onder Scores op jou Persoonlike Natshoot Profielblad aangeteken word, en nie onder Teikenskiet by Sportskietverwante Aktiwiteite nie  Wanneer die tellings van die posskietteikens onder Scores goedgekeur word, word die dag se besoek aan die skietbaan (nie die aantal teikens wat geskiet is nie) outomaties as goedgekeurde aktiwiteit op jou Aktiwiteite-blad vertoon. Die individuele tellings wat jy aangeteken het sal ook op die verslagblad reflekteer - op hierdie wyse verdien jy twee inskrywings vir dieselfde aktiwitiet.

3.2   Moet asseblief nie posskietteikens onder Sportskietverwante Aktiwteite as aktiwiteit inlees nie - daardie inskrwying gaan gewoon afgekeur word, aangesien posskiete en gewone teikenskiet nie dieselfde aktiwiteit veronderstel nie.

------------------- 

4.   Lys van Aktiwiteite

Klik op die skakels hieronder om die inhoud van elke aktiwiteit te verstaan, en kyk na die voorbeelde van bewysdokumente wat by elk aangeheg sou kon word. 

4.1   Jagverwante Aktiwiteite

    Jag van Haarwild (bv. rooibokke, koedoes, waterbokke, ens.)

    Jag van Veerwild (bv. ganse, eende, tarentale, ens.)

    Beheer van Skade Veroorsakende Diere (bv. ystervarke, jakkalse, rooikatte, bosvarke, ens.)

    Uitdun van Wild (Wildbestuur)

    Bywoon van 'n Jagteropleidingskursus

    Jaggeweer-teikenskietoefening

    Instel /inskiet van Jaggeweerteleskoop

    Bywoon van Voëljaghondopleiding

    Indien jy op jou eie jagplaas jag, volg asb hierdie prosedure

4.2   Sportskietverwante Aktiwiteite

    Georganiseerde Sportskietkompetisie (Nie-NHSA - sluit in Baanoffisiers take)

    Georganiseerde Sportskietgeleentheid (Nie-NHSA - sluit in Baanoffisierstake)

    Bywoon van 'n Sportskietopleidingskursus

    Teikenskiet (Sportskiet-vuurwapens)

    Bywoon van 'n Langafstandskietopleidingskursus

    Bywoon van 'n Taktiese Vuurwapenhanteringskursus

4.3   Addisionele Jag- en Sportskietverwante Aktiwiteite

    Ontwikkeling van 'n Jag- en/of Sportskietlading

    Herlaai van Jag- en/of Sportskietammunisie

    Bywoon van 'n Herlaaikursus

    Bywoon van 'n Expo of Skou (jag-, sportskiet-, of vuurwapenverwant)

    Bywoon van 'n Vergadeing (jag-, sportskiet-, of versamelaarsverwant)

    Nie-Aktiefverslag

-------------------

Video voorbeelde op bewyse van aktiwiteite

 Sportskietverwante Aktiwiteite                                     


Jagverwante Aktiwiteite

Herlaai van Ammunisie en Lading Ontwikkeling

-------------------

5.   Evaluering van Inskrywings

5.1   Evaluering van Aangetekende Aktiwiteite en Terugvoer aan Lede

-------------------

6.   Absolute MOET WEET Inligting

6.1   Wat gebeur as ek nalaat om aan vereistes te voldoen ?  lees HIER

6.2   Hoe kan ek my toegewyde status herstel as ek nie aan vereistes voldoen het nie ?  lees HIER

-------------------

7.   Waardevolle Addisionele Inligting

7.1   Hoe teken ek my aktiwiteite aan om my toegewyde status te kan behou ?   lees HIER

7.2   Hoe weet ek voldoen aan die minimum vereistes vir behoud van my toegewyde status ?  lees HIERE

7.3   Hoekom is dit beter om al my aktiwiteite aan te teken, eerder as om slegs die minimum aktiwiteite aan te teken ?  lees HIER

-------------------

8.   NHSA aanvaar Onvoorwaardelik die Woord van sy Lede

8.1   Dit is die amptelike standpunt van NHSA.  Aangesien akkreditasie egter beteken dat NHSA in effek 'n verlengstuk is van SAPD se wettelike funksie om vuurwapenbesit in die land te reguleer, het SAPD aangedui dat hulle sou verkies as addisionele bewysdokumente by elektroniese aktiwiteitsinskrywings aangeheg word om sodoende die rapporterende lid se deelname aan die spesifieke aktiwteit bewysbaar te kan verifieer.  Onthou al NHSA se prosedures is elektronies van aard en ons lede neem gewoonlik individueel of in baie klein groepies aan aktiwitiete deel.  Ons het ook nie takke soos ander verenigings waar lede onderling mekaar se aktiwiteite kan verifieer tydens gesamentlike byeenkomste nie.

8.2   Derhalwe moet elke aktiwiteitsaantekening van NHSA se toegewyde lede spesifiek, gepaard gaan met aanheg van dokumente wat deelname van die lid aan die betroke aktwiteit bo alle twyfel kan bewys.

8.3   Dokumente wat aangeheg word moet asb in PDF-formaat geskandeer word.  Indien foto's gebruik word, moet daar asb 'n datum op die foto self wees, of 'n datum duidelik sigbaar in die die foto wees (bv. 'n selfoonfoto met die datum van die aktiwitieit op die foto self of op 'n kaartjie wat in die foto sigbaar is - 'n foto van 'n jagter by 'n rooibok beteken nie veel as bewys van 'n jag wat plaasgeind het op 'n betrokke dag nie, omdat die foto enige plek enige tyd geneem kon gewees het - netso bewys 'n foto van 'n geweer op die dak van 'n bakkie of op 'n skietbank by die skietbaan nie dat die aktiwiteite bewysbaar op 'n betrokke dag plaasgevind het nie).

--------------------------------------------------------------

Ons kan werklik nie die hierbo by wet-voorgeskrewe proses meer vereenvoudig en gemakliker maak vir ons lede om aan te voldoen, sonder om te begin om die wet te omseil nie.

Aangesien die voorgemelde belangrik is vir sy lede om aan te voldoen sodat NHSA sy akkreditasies kan behou, en so sy lede se wettige vuurwapenbesit kan beskrem, vra ons lede om asseblief nougeset verifieerbare dokumentasie by aktiwiteitsinskrywings aan te heg (kyk die voorbeelde by elk van die inskrywingshofies hierbo).  Moet asseblief nie gefrustreerd wees indien inskrywings afgekeur word nadat u reeds een maal versoek is om asb verifieerbare dokumentasie by inskrywings aan te heg nie.  Ons kan nie een lid se toegewyde status ten koste van NHSA se akkreditasie probeer beskerm, en soedoende meer as 22,000 ander lede se wettige vuurwapenbesit op spel plaas nie.

Dit is ons oorweegde mening dat indien hierdie proses vir u te moeilik is om aan te voldoen, u dit waarskynlik ernstig moet begin oorweeg om die aantal vuurwapens waaroor u beskik minder te maak sodat u nie meer as vier besit (of 'n semi-outo geweer of haelgeweer) wat u dwing om aan die wettelike vereistes as toegewyde persoon te voldoen nie.